Pygmalionský efekt: Jak očekávání druhých lidí ovlivňují naše chování

Jan Šerých

Pygmalionský efekt: Magie očekávání a její vliv na chování lidí

Určitě jste už někdy zaznamenali, jakým způsobem se chování člověka může změnit podle toho, co od něj druzí očekávají. Tento fenomén se nazývá pygmalionský efekt a svůj název má podle starověkého řeckého umělce Pygmalióna, jehož socha údajně ožila díky silnému přesvědčení o její dokonalosti. Ale jak tento pojmem trochu mystický koncept funguje v běžném životě a jakých situacích ho můžeme pozorovat?

Kde najdeme pygmalionský efekt v praxi?

Je zajímavé, že tento efekt je ve skutečnosti poměrně běžný a týká se mnoha různých oblastí lidské činnosti. Některá nejzřetelnější projevy pygmalionského efektu můžeme spatřit ve školství, pracovním prostředí a sportu. Nicméně tento jev lze sledovat i ve vztazích mezi rodiči a dětmi, ve vztazích partnerů nebo mezi přáteli.

Pygmalionský efekt ve školství

Známý experiment provedený Robertem Rosenthalem a Lenore Jacobsonovou na začátku 60. let ukázal, že očekávání učitelů mohou skutečně ovlivnit výkon žáků. Při experimentu bylo několik žáků označeno jako intelektuálně “nadprůměrné”, přestože ve skutečnosti se jednalo o průměrné děti. Učitelé pak ke svým “talentovaným” žákům přistupovali s vyššími očekáváními, což se nakonec projevilo v jejich lepším prospěchu a zlepšení schopností.

Pygmalionský efekt v pracovním prostředí

V oblasti práce rádi přemýšlíme o úspěchu spolupracovníků, podřízených i nadřízených. Je známo, že zaměstnanci, od kterých jsou očekávány silné stránky a dobré výsledky, často tyto předpoklady splní. Jednoduše ví, že prémie individuálního úspěchu ze strany klientů, šéfů a kolegů mohou znatelně zlepšit pracovní výsledky a celkovou náladu na pracovišti.

Pygmalionský efekt ve sportu

Vrcholem pygmalionského efektu ve sportu jsou trenéři či koučové, kteří dokážou svoje svěřence motivovat a vést k neuvěřitelným úspěchům. Sportovec, který věří ve své schopnosti a má za sebou kouče, který ho podporuje a sleduje jeho potenciál, dosahuje často lepších výsledků než ten, kterému chybí tato dvojice pozitivních prvotních předpokladů.

Faktory ovlivňující pygmalionský efekt

Existuje několik faktorů, které mohou posilovat nebo oslabovat projevy tohoto jevu. Mezi nejdůležitější patří komunikace, pozornost, zpětná vazba a samozřejmě osobní charakteristiky každého jednotlivce.

Komunikace

Slova hrají klíčovou roli v procesu očekávání a jejich ovlivňování chování. Významnou roli hrají nejen slovní, ale i neverbální projevy, jako je tón hlasu, gestikulace či výraz tváře.

Pozornost

Podstata pygmalionského efektu spočívá ve zvyšující pozornosti vůči osobě, která má naplňovat naše očekávání. Vztah mezi lidskou pozorností a dovednostmi jednotlivce byl dokázán mnoha studiemi.

Zpětná vazba

Jedním ze základních prvků komunikace je zpětná vazba od druhé strany. Kvalitní zpětná vazba může podpořit touhu po zkvalitnění výkonu a najít si motivaci pro další práci.

Osobní charakteristiky

Nakonec na silu pygmalionského efektu působí také individuální vlastnosti lidí. Vedle osobnostních rysů, které nás dělají vnímavějšími či odolnějšími vůči vnějším očekáváním, jsou zde i kulturní či sociální faktory, které ovlivňují naši odezvu na danou situaci.

Pygmalionský efekt: Jak ho můžeme využít k lepšímu životu?

Ačkoliv se pygmalionský efekt obvykle vnímá jako pozitivní jev, může právě díky mechanismu očekávání vést i ke snížení sebejistoty a zhoršení výkonů. Na druhou stranu, pokud dokážeme tento fenomén rozpoznat a správně s ním zacházet, lze ho obrátit ve svůj prospěch.

  1. Naučte se správně komunikovat: Šetrná kritika má své místo, ale není chybou také vyjadřovat pozitivní hodnocení a uznání úspěchu druhých lidí.
  2. Zlepšete cizelování zpětné vazby: Zpětná vazba by měla být konkrétní, smysluplná a určená ke zlepšení.
  3. Pamatujte, že očekávání jsou individuální: Ne každý je ochoten či schopen splnit vaše přání a představy. Uvažujte o osobnostních rysách jednotlivých lidí a upravte své očekávání v souladu s jejich schopnostmi.

Za předpokladu, že budeme dbát na kvalitu komunikace a upřímné zájmy ostatních lidí, může nám pygmalionský efekt sloužit jako silný motivační nástroj pro dosahování úspěchu ve všech oblastech života.

MilujemeApple » Blog » Pygmalionský efekt: Jak očekávání druhých lidí ovlivňují naše chování